Hjem   Folk   Ravald


Rettsak mot Amund A. Kleve (1781-1807)
på Molde høsten 1805.

Publisert: 10.05.2012

Oppdatert: 11.11.2012


Felles kildereferanse: Molde by, Tingbok, 1797-1831

Side 69b)
Anno 1805 den 7de October ble Bytinget holdet, og Retten betienet af Stædets Byfoged og næst ovenanførte* 4e Laug-Rettes mænd, hvorda blev læst Bekiendtgiørelse fra det Kongl: General-Told-Kamer, dat: 24 Augusti 1805 . . .
For Retten mødte Enken Beret Niels Daatter af Molde som fremlagde skriftlig Stevning af 28de s: m: hvorved Amund Kleve for det begaae, er indkaldet, at avhøre vidner og Lide Dom, fordi han den 15de Augs: sidste har i CitantIndens eget huus begagnet hende med ærenrøvige Skields ord, og paa en voldsom maade overfaldt hende. Derefter Citandinden fremlagde forligelses Comisionens attest af 4de Sept., som viser, at forliig mellom Parterne ikke har været at bevirke.- For de tilstædende vidner blev Eeds formulared af lov bogen oplæst; hvorefter framstoed som 1te Vidne Mette Olsdaatter gift med Søren Jensen i Molde, og giorde følgende forklaring: Vidnet have en dag i Augs: maaned sidste, men datum erindrede hun ikke, at Amund Kleve kom ud af CitantIndens Vede-Skott, og hørte ham udskielde hende for en Tyve Kieltring og Tyve Tigte**, og hørte vidnet tillige at CitantInden raabte om hielp i Vedeskoten, medelst Indstevnte dog var tilstæde, om han slog hende viste vidnet ikke. 2de vidnet konen Gunild Olsdaatter vidnede i et og alt eenstemmig med 1te vidne. 3de vidne Enken Berit Pedersdaatter afgav lige fuldt i lag med bemt: 2de afhørte vidner. Indstevnte lod framlægge hans skriftlige begiering om Sagens opsættelse til næste Rett, da ha ikke kunde møde i dag, formedelst hans fraværelse i Grøttens Præstegield. Udsættelsen bevilges og opstaaer saaledes Sagen til næste November Maaneds Ting. Arff

Side 70a)
Anno 1805 d 11te Novbr blev . . .
Hvorda Sagen imellom Enken Berith Olsdaatter og Amund Kleve blev paaraabt; men da Sidste ikke møtte, ey heller nogen paa hans veigne, blev Sagen til Dom optaget.-

Side 70b)
Anno 1805 d. 2den December blev byetinget holdet og Retten betienet af byfoged Arff og Laug Rettes mænden foli 70, hvorda i Sagen mellom Enken Berethe Niels Daatter og Amund Kleve blev afsagt følgende

Dom
Indstevnte Amund Kleve er ved de i Sagen afhørte trende Vidner ovenførte, at have en dag i sidst afvigte Augustii maaned æreskieldet CitantInden Berete Niels Daatter for en Tyve, Kieltring og Tyve-Tigt, samme Tiid hun var i hendes eget Vede-Skot, hvor vidnerne hørte, at Hun anraabte Hielp; men om han tillige slog hende, er af vidnerne ikke forklaret, ligesom ey heller, om noget klamerie imellem Denem i forveyen var foregaaet, hvorfor de paastaaede volds bøder ikke saa funde Stæd, men en anden arbitraire Straf blev at fastsætte. Det kiendes derfore hermed for Rett: Indstevnte Amund Kleve bør til Molde byes fattig Casse bøde 2 rd, saavel betale i Processens omkostninger 5 rd, som udreedes 15de Dage, efter denne Doms lovl: forkyndelse under Lovens Tvang. De af Indstevnte mod CitantInden brugte ulovlige og ærerøv gangede udtugt mortificires herved. Det til Sagen tvende ort stemplede Papiir findes at være forbrugt. Arff*) Ingebrigt Wichdahl, Hans Bach, Niels Soulius og Michel Øwne

**) Kan 'tigte' være 'tike', eller tispe/hobikkje?

Teksten er vanskelig å lese, og man må regne med at utskriften kan inneholde feiltolkninger,
Fremstillingen kan bli oppdatert (se slik dato helt øverst). Dersom noen har kommentarer eller relevante opplysninger, så mottas disse med takk. Alle opplysninger er lest, tolket og videreformidlet etter beste evne, med alle mulige forbehold om feil. Det påhviler den enkelte et ansvar om å kvalitetsikre all informasjon som er gitt i denne fremstillingen, dersom den blir benyttet eller videreformidlet.

Publisert av R.M. Istad, Bø i Telemark Innspill? Ta kontakt!