Hjem   Folk   Ravald


Rasmus Rasmussen Røvik, ca.1618-1708.

Publisert: 05.04.2013

Oppdatert: 05.04.2013


Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 05, 1707-1711, sidene 102b-105a.

Anno 1709 d: 18 Marti, effter foregaaende lauglig forseigling forsamblet udi Røevigen i Fanne Otting, der sammesteds for at holde it Rigtigt Arveschifte effter dend afdøde Salige Mand Rasmus Rasmussøn, overværende til Vurderings Mand Lensmand Knud Kiøstelsen og Niels Kringstad. Af Arvingene indfant sig ingen, saa som de Vel viste af Mandens effterlatte Midler ey till dend Bortschyldige gield kunde stræche, Mens paa Creditor Sr: Hans Frandssøn af Sundmøers Vegne |: som til Egte haver dend Salige Mands Stifdatter :| indfant sig Sr: Niels Aagessønn af Molde, hvor da Boets Formue og tilstand befantis som følger:

{ Opplisting av boets beholdning }

Summa Dend Salig Mands effterlatte Formue Bedrager sig in allis = 52 rdr 2 ort 12 sl:

Sr Hans Frandssøn som Een Creditoer loed Ved Sr. Niels Aagessøn effterspørge om iche Befindes udi Stervboet, dend afdøede tilhørig Effterschrevne Poster Nembl:1)

  • Een Brygger Kiedell paa 1 ½ tynde? Der til Svahret Madam Sr: Ludvig Ivers: at hendes Mand havde kiøbt dend for leeden Sommer og der for betalt til Sl: Rasmus Rasmussøn 8 Rixdr: og at de saadant med Peder Kober Slager kunde bevise.

  • Ligesaa tilspurt om 3de tinfader? Hun Svarede at det Eene Solte hand til Zæmund Røvigen, det andet til Lars Grønnæsset, og det Tredie til Sr: Ludvig Iverss: dreng ved Nafn Ravald.

  • Item om Et Sølf støb og Een Sølf Skie, som paa det forrige Skiffte effter Sahl: Anne Sørensdatter er bleven vurderet for 5 Rdr 9 sl: ? Bemelte 2de Poster Sagde Sr: Ludvig Iverss: Kiereste at Sahl: Rasmus Røvigen hende til Amindelse haver for æret for haffte møye og omsorrig for hannem udi 6 aars tiid hand hoes demem har hafft fri Værelse og Underhold. Sagde sig saasant at kunde Bevise med Madamme Eeg, Madame Muhlenfort og flere Endnu.

  • Tilspurdt om 2de Sølfskeer som schulle befindes? Madamme Munthe Svarede: Sig kort før Juell hannem dend Eene at have afkiøbt, og Anne Elisabet Rafn iligemaade dend Andre nestleden høst.

  • Een gammel Kachelofn er meget i stycher, og til forne udi den stoere Stue Befantis, er anførd for 5 orts Værdi, sampt 2de Kar og en stoer Bomme til sammen Vurderet for = 2 rdr hvilchet Madame Munthe Sr Ludvig Iverssøns Sagde at schall kunde beviise, om fornødengiøres, at Saaledis var aftalt Imellem Sahl: Rasmus Rasmussøn og hiendes mand, ved gaardens afstaaelse og tiltrædelse, at de samme schulde følge demem som til et lidet Vederlaug for Aaboeds dend tiid Befindtlige Store Brøstfeldighed.

Hvor neste blef fordret og befantis Effterschrevne Boets schyldige gield:

Under gjeldspostene er følgende nevnt:
  Anders Rasmussen (tienestedreng) til løn og Kleder2)
  Anne Pedersdatter ie aarsløn og Klæder
  Anne Simensdatter for 2/3 Aar

Under andre kreditorer:
  Kari Sørensdatter i gammel lønn
  Ole Tollefsen Drage indestaaende 2 pr: Klæder3)1) Mine prikkpunkt (ikke i protokollen) for å lette lesningen av de etterlyste gjenstandene.

2) Under FT-1701 er Anders Rasmussen 16 år og tjenestedreng hos Rasmus på Røvik.

3) Under FT-1701 er soldaten Ole Tollefsen 29 år og tjenestedreng hos Semund på Røvik.

En må gjøre seg noen tanker om hvorfor kreditoren fra Sunnmøre ville vite hva som hadde skjedd med en rekke eiendeler på Røvik. Hadde det gått helt riktig for seg da disse stort sett havnet hos Ludvig Iversen Munthe (sønn av Gjermundnesfuten Iver Andersen, og senere toller på Molde) og kona Anne Petersdatter f. Kaasbøll? Det fremgår av skiftet at paret har bodd på Røvik noen år.
I følge "Moldefolk-sidene" til John Aarønes (kilde: Schneider, 1905), så bodde Ludvig Iversen på Røvik til 1711.
Fremstillingen kan bli oppdatert (se slik dato helt øverst). Dersom noen har kommentarer eller relevante opplysninger, så mottas disse med takk. Alle opplysninger er lest, tolket og videreformidlet etter beste evne, med alle mulige forbehold om feil. Det påhviler den enkelte et ansvar om å kvalitetsikre all informasjon som er gitt i denne fremstillingen, dersom den blir benyttet eller videreformidlet.

Publisert av R.M. Istad, Bø i Telemark Innspill? Ta kontakt!